Jovo S, svedok


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Saslušani svedok Jovo S. je izjavio da je pokojnog Nikolu S. poznavao još od ranije pre njegovog dolaska na ratište, da je Nikola živeo u Bjelovaru u Hrvatskoj, imao hrvatsko državljanstvo da je sa porodicom prebegao u Srbiju 1992.godine, nastanio se u Rumi, ulica Mladena Stojanovića, mada ne može da se seti broja.

Na ratište je odveden juna meseca 1995.godine, a Nikola je doveden 2 do 3 dana kasnije. Poznato mu je da ga je milicija prisilno odvela kao i njega i to OUP Ruma. Prvo su bili u selu Omčice gde je postojala neka obuka, tamo je bio čitav bataljon, popisani su i zaduženi i oružjem i uniformom. Tu su proveli nedelju dana da bi otišli u Petrovac. U Petrovcu su proveli par dana i tamo su se spremali za prvu liniju fronta pri čemu odlaze na Bugare. I on i Nikola su bili u istom bataljonu i to je bila njegova Prva, a Nikolina Četvrta prateća četa. To je bila Lička laka pešadija. Poznato mu je da je Nikola preko OUP-a Ruma prinudno odveden do Sremske Mitrovice gde je bio Sabirni centar, odatle u Liku, pa nadalje. Nikola i on nisu bili na istoj liniji, ali su se viđali nedeljom, jer su nedeljom imali smenu. Sa ratišta se vratio 15.08.1995.godine padom Krajine.

Nikolu je poslednji put video nedelju dana pre nego što je pala Krajina. Seća se da mu je Nikola govorio da ne smeju živi pasti u ruke Hrvatima jer je on od ranije imao neprijatnih iskustava sa njima. Prilikom povlačenja su ih napali Muslimani sa jedne strane, a sa druge Hrvati pri čemu su bili razbijeni i otišli su po šumama, ali kako nisu poznavali teren tako su dosta lutali. Ne zna tačno kako je Nikola stradao, ali zna da su oni u Četi imali dosta ranjenih i da su prilikom opkoljavanja od stane Hrvata i Muslimana mnogi poginuli.

Uslovi  na ratištu su bili strašni, hrana je bila loša i uvek su bili slati na prvu liniju fronta. Zna da je bilo dosta ranjenih i poginulih, ali se nisu smeli buniti. Tretirali su ih kao dezertere, izdajice i lopove.

Poznato mu je da Nikola od porodice ima suprugu S. Jovanku, sina Jovicu, sina Novicu i ćerku Slađanu, kao i staru majku Mariju – nepokretnu ženu. 

Ruma

//.06.1995.